Ankara Avukat Hilal Beşevli Uğurlu Hukuk Bürosu

Avukat Hilal Beşevli Uğurlu 2006 yılından beri icra ettiği avukatlık mesleği ile birlikte aynı zaman da iş kazaları, trafik kazaları, işçi alacakları, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin davalarda aktif olarak bilirkişilik sürecinde de bulunarak uzmanlık kazanmıştır. Özellikle meydana gelen İş kazaları ve trafik kazaları neticesinde ; iş gücü kaybı tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı, maddi ve manevi tazminat davaları ile iş akdinin haksız-geçersiz feshi neticesinde açılacak olan işe iade davası, işverence işçiye ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi davalarda hukuki temsili gerçekleştirmektedir. Bu davaların yanısıra "çalışma alanları” kısmında belirtilen alanlarda da büromuz hukuki destek hizmeti sağlamaktadır. Ankara Avukat

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

En güncel hizmet konularımızı aşağıda görebilirsiniz. Avukat yardımı için büromızdan randevu alarbilirsiniz.

Trafik Kazaları Tazminat Davaları

Ölümlü yahut yaralanmalı oluşan Trafik kazaları neticesinde açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları ile destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, zarar gören üçüncü kişilerin açacakları tazminat davalarında, sigorta şirketlerine açılacak alacak davalarında hukuki temsil hizmeti verilmektedir..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işverenler arasında oluşan hukuki ihtilafların çözümü, işçilerin işverenlerine karşı açılabileceği her türlü tazminat ve alacak davaları ile iş kazası ve hizmet tespiti davalarında, işverenler bakımından işçi özlük dosyalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerinde uygulanacak..

İcra ve İflas Hukuku

Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili, mahkeme kararlarının uygulanmasının temini,ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması, şirketin tümünün veya bir bölümünün satışı, iflas sürecinin..

İdare ve Vergi Hukuku

Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeler nezdinde açılacak tam yargı ve iptal davalarında, vergi..


icon-calc-white
avukathilalbesevli-hesaplama-destek-001a
icon-calc-white
avukathilalbesevli-hesaplama-destek-002a
icon-calc-white
avukathilalbesevli-hesaplama-destek-003a
icon-calc-white
avukathilalbesevli-hesaplama-destek-004a
Trafik Sigortası Nedir?

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

Zorunlu trafik sigortasinin teminatlari nelerdir?

Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.

Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Kaza sonrası sigorta şirketine başvuruda bulunulduğu zaman ödeme yapılır mı?

Sigorta şirketleri kaza sonrası ödeme yapma noktasında sıkıntı çıkarmaktadır. Tüm evrakların eksiksiz olarak tamamlanması istenilmektedir. Vatandaşların bu konuda bilgileri olmadığı ve profesyonel yardım almadıkları için mağduriyetler yaşanmaktadır.

Sigorta şirketi yapmış olduğum başvuru ile kısmi ödeme yaptı. Bundan sonra tekrar tazminat isteyebilir miyim?

Sigorta şirketleri genellikle eksik ödeme yapmaktadır. Sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmasına rağmen eksik kalan tazminatlarınız için yasal yollara başvuru yapabilirsiniz.

Çalınan ve gasp edilen bir aracın karıştığı kazada tazminat nasıl alınır?

Mağdur tarafın kusurunun olmaması şartı ile Güvence Hesabı tarafından tazminatlar ödenmektedir

Kaza sonrası sigorta şirketine başvuruda bulunulduğu zaman ödeme yapılır mı?

Sigorta şirketleri kaza sonrası ödeme yapma noktasında sıkıntı çıkarmaktadır. Tüm evrakların eksiksiz olarak tamamlanması istenilmektedir. Vatandaşların bu konuda bilgileri olmadığı ve profesyonel yardım almadıkları için mağduriyetler yaşanmaktadır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Kıdem ve ihbar tazminatı, iş akdinin işverence haksız feshi neticesinde işverence ödenmesi gereken tazminatları ifade etmektedir. Kıdem tazminatı işçinin çalışmış olduğu her yıl için giydirilmiş brüt ücret dikkate alınarak hesaplanmaktadır. ( Giydirilmiş brüt ücret: İşverence işçiye sağlanan her türlü menfaatin çıplak brüt ücrete dâhil edilmesi ile ortaya çıkan ücret türüdür.) İhbar tazminatı ise 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesinde belirtilen ihbar öneller dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplama için tıklayınız.

Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretine nasıl hak kazanılır ve ne şekilde hesaplanır?

Yasa gereği işçinin haftalık yasal çalışma saati 45 saattir. İşverence işçinin 45 saatin üzerinde çalıştırılması halinde, işverence fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde, hafta tatili ve UBGT günlerinde (ulusal bayram genel tatil günü ) çalışması halinde de işverence normal yevmiyenin haricinde bir yevmiye daha işçiye ödenmesi gerekmektedir. Fazla çalışma yapan işçinin fazla çalışma ücreti normal saatlik ücretinin 1,5 katı üzerinden hesaplanacak yevmiye ile haftalık fazla çalışma saati ile çarpımı neticesinde ortaya çıkan rakam olarak hesaplanmaktadır. Hesaplama için tıklayınız.

İşe iade davası nedir? İşe iade davasının açılması süresi nedir? İşe başlatılmayan işçinin yasal hakları nelerdir?

İşe iade davası, iş akdinin işverence haksız ya da geçersiz olarak feshedildiği durumlarda "işe geri dönmek" amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu davanın açılma süresi fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 aydır. Mahkemelerce işçinin işe iadesine karar verildiğinde, işçinin söz konusu kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlama başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yasal süre içerisinde işe başlatılmayan işçi mahkemenin hükmettiği "işe başlatmama" tazminatı ile artık muaccel hale gelen kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarını işverenden isteyebilir. Hesaplama için tıklayınız.

Trafik kazası ve İş Kazası neticesinde açılacak olan destekten yoksun kalma tazminatı ya da iş gücü kaybı tazminatı nedir?

Trafik kazası ya da iş kazası neticesinde, karşı tarafın kusur durumu da dikkate alınarak destekten yoksun kalma tazminatı ve yahut iş gücü kaybı tazminatı davası açılabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin desteğinden faydalanan kişilerin ya da mirasçılarının açmış olduğu bir dava türüdür. İş gücü kaybı tazminatı ise, söz konusu kaza neticesinde iş gücü kaybına uğrayan kazazedenin açmış olduğu bir davadır. Her iki dava da ölenin ya da yaralanan kişinin yaşı, mirasçı sayısı, kusur durumu vs. gibi birçok özellik dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Hesaplama için tıklayınız.

Trafik kazası ve İş Kazası neticesinde açılacak olan destekten yoksun kalma tazminatı ya da iş gücü kaybı tazminatı nedir ?

Trafik kazası ya da iş kazası neticesinde, karşı tarafın kusur durumu da dikkate alınarak destekten yoksun kalma tazminatı ve yahut iş gücü kaybı tazminatı davası açılabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin desteğinden faydalanan kişilerin ya da mirasçılarının açmış olduğu bir dava türüdür. İş gücü kaybı tazminatı ise, söz konusu kaza neticesinde iş gücü kaybına uğrayan kazazedenin açmış olduğu bir davadır. Her iki dava da ölenin ya da yaralanan kişinin yaşı, mirasçı sayısı, kusur durumu vs. gibi bir çok özellik dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Hesaplama için tıklayınız.

Kıdem ve İhbar Tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Kıdem ve ihbar tazminatı, iş akdinin işverence haksız feshi neticesinde işverence ödenmesi gereken tazminatları ifade etmektedir. Kıdem tazminatı işçinin çalışmış olduğu her yıl için giydirilmiş brüt ücret dikkate alınarak hesaplanmaktadır. ( Giydirilmiş brüt ücret: İşverence işçiye sağlanan her türlü menfaatin çıplak brüt ücrete dâhil edilmesi ile ortaya çıkan ücret türüdür.) İhbar tazminatı ise 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesinde belirtilen ihbar öneller dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplama için tıklayınız.

Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretine nasıl hak kazanılır ve ne şekilde hesaplanır?

Yasa gereği işçinin haftalık yasal çalışma saati 45 saattir. İşverence işçinin 45 saatin üzerinde çalıştırılması halinde, işverence fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde, hafta tatili ve UBGT günlerinde (ulusal bayram genel tatil günü ) çalışması halinde de işverence normal yevmiyenin haricinde bir yevmiye daha işçiye ödenmesi gerekmektedir. Fazla çalışma yapan işçinin fazla çalışma ücreti normal saatlik ücretinin 1,5 katı üzerinden hesaplanacak yevmiye ile haftalık fazla çalışma saati ile çarpımı neticesinde ortaya çıkan rakam olarak hesaplanmaktadır. Hesaplama için tıklayınız.

İşe iade davası nedir? İşe iade davasının açılması süresi nedir? İşe başlatılmayan işçinin yasal hakları nelerdir?

İşe iade davası, iş akdinin işverence haksız ya da geçersiz olarak feshedildiği durumlarda "işe geri dönmek" amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu davanın açılma süresi fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 aydır. Mahkemelerce işçinin işe iadesine karar verildiğinde, işçinin söz konusu kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlama başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yasal süre içerisinde işe başlatılmayan işçi mahkemenin hükmettiği "işe başlatmama" tazminatı ile artık muaccel hale gelen kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarını işverenden isteyebilir. Hesaplama için tıklayınız.

Trafik kazası ve İş Kazası neticesinde açılacak olan destekten yoksun kalma tazminatı ya da iş gücü kaybı tazminatı nedir?

Trafik kazası ya da iş kazası neticesinde, karşı tarafın kusur durumu da dikkate alınarak destekten yoksun kalma tazminatı ve yahut iş gücü kaybı tazminatı davası açılabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin desteğinden faydalanan kişilerin ya da mirasçılarının açmış olduğu bir dava türüdür. İş gücü kaybı tazminatı ise, söz konusu kaza neticesinde iş gücü kaybına uğrayan kazazedenin açmış olduğu bir davadır. Her iki dava da ölenin ya da yaralanan kişinin yaşı, mirasçı sayısı, kusur durumu vs. gibi birçok özellik dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Hesaplama için tıklayınız.

Gizlilik ve Mesleki Sır

'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.