Kıdem ve İhbar Tazminatı nedir, nasıl hesaplanır ?

Kıdem ve ihbar tazminatı, iş akdinin işverence haksız feshi neticesinde işverence ödenmesi gereken tazminatları ifade etmektedir. Kıdem tazminatı işçinin çalışmış olduğu her yıl için giydirilmiş brüt ücret dikkate alınarak hesaplanmaktadır. ( Giydirilmiş brüt ücret : İşverence işçiye sağlanan her türlü menfaatin çıplak brüt ücrete dahil edilmesi ile ortaya çıkan ücret türüdür.) İhbar tazminatı ise 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesinde belirtilen ihbar öneller dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplama için tıklayınız ya da büromuzla iletişime geçiniz.

 

Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretine nasıl hak kazanılır ve ne şekilde hesaplanır ?

 

Yasa gereği işçinin haftalık yasal çalışma saati 45 saattir. İşverence işçinin 45 saatin üzerinde çalıştırılması halinde, işverence fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde, hafta tatili ve UBGT  günlerinde (ulusal bayram genel tatil günü ) çalışması halinde de işverence normal yevmiyenin haricinde bir yevmiye daha işçiye ödenmesi gerekmektedir. Fazla çalışma yapan işçinin fazla çalışma ücreti normal saatlik ücretinin 1,5 katı üzerinden hesaplanacak yevmiye ile haftalık fazla çalışma saati ile çarpımı neticesinde ortaya çıkan rakam olarak hesaplanmaktadır. Hesaplama için tıklayınız ya da büromuzla iletişime geçiniz.

İşe iade davası nedir ? İşe iade davasının açılması süresi nedir ? İşe başlatılmayan işçinin yasal hakları nelerdir ?

 

İşe iade davası, iş akdinin işverence haksız ya da geçersiz olarak feshedildiği durumlarda “ işe geri dönmek” amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu davanın açılma süresi fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 aydır. Mahkemelerce işçinin işe iadesine karar verildiğinde, işçinin söz konusu kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlama başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yasal süre içerisinde işe başlatılmayan işçi mahkemenin hükmettiği “ işe başlatmama” tazminatı ile artık muaccel hale gelen kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarını işverenden isteyebilir. Hesaplama için tıklayınız ya da büromuzla iletişime geçiniz.

Trafik kazası ve İş Kazası neticesinde açılacak olan destekten yoksun kalma tazminatı ya da iş gücü tazminatı nedir ?

 

Trafik kazası ya da iş kazası neticesinde, karşı tarafın kusur durumu da dikkate alınarak destekten yoksun kalma tazminatı ve yahut iş gücü kaybı tazminatı davası açılabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin desteğinden faydalanan kişilerin ya da  mirasçılarının açmış olduğu bir dava türüdür. İş gücü kaybı tazminatı ise, söz konusu kaza neticesinde iş gücü kaybına uğrayan kazazedenin açmış olduğu bir davadır. Her iki dava da ölenin ya da yaralanan kişinin yaşı, mirasçı sayısı, kusur durumu vs. gibi bir çok özellik dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Hesaplama için tıklayınız ya da büromuzla iletişime geçiniz.