İş Avukatı – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davası Avukatı

avukathilalbesevli-calisma-alanlarimiz-idare-ve-vergi-hukuku-01
İdare ve Vergi Hukuku
25 Nisan 2019
Medya Hukuku
25 Nisan 2019

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili Davalar

İşçi ve işverenler arasında oluşan hukuki ihtilafların çözümü, işçilerin işverenlerine karşı açılabileceği her türlü tazminat ve alacak davaları ile iş kazası ve hizmet tespiti davalarında, işverenler bakımından işçi özlük dosyalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerinde uygulanacak prosedürlerin 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda yapılandırılması ve adli merciiler nezdinde işçi ve işverenlerin vekaletnamelerinin alınması suretiyle hukuki temsil hizmetleri verilmektedir.

İş yaşamı ile ilgili her aşamada iş hukuku avukatı ihtiyacınızın olduğu durumlarda uzman avukatları ile Hilal Beşevli Uğurlu Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu'ndan yardım alabilirsiniz. Kişiler özel ve mesleki hayatlarında, mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle karşı karşıya kalabilir.

İş ve sosyal güvenlik işlerini düzenleyen hukuk dalı olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireysel ve toplu olmak üzere kendi içinde de ayrılmaktadır. İşçilerin işverenleriyle ilişkilerini, toplu iş sözleşmelerini ve sendika kurallarını denetlemektedir. Bu alanda uzmanlaşan avukatlara ise iş hukuku avukatı ünvanı kullanılmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kişi ve işverenlerin bu risklere karşı haklarını koruyan yasal süreçlerden oluşur. Hilal Beşevli Uğurlu Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu uzman iş hukuku avukatı kadrosuyla yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri sunar.

Ankara İş Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan;

 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
 • İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi,
 • İşe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalar,
 • Çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm süreçleri,
 • İş kazası ve tazminat davaları,
 • İş akdinin feshi davaları,
 • İşe iade davaları,
 • Sosyal sigorta davaları,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
 • Sigortalılığın tespiti davaları,
 • Sözleşmenin yorumlanması davaları,
 • İş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi,
 • İşten ayrılma ve ücret davaları,
 • İş Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetleri,
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu,
 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması,
 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması,
 • İşveren - taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık,
 • Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler,
 • İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi,
 • Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi,
 • İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi,
 • TİS inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi,
 • İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi,
 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
 • İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi,
 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
 • Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,

Müvekkillerimizin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde olarak, istihdam sürecinden sona erme tarihlerine kadar prosedürlerin yasal düzene uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Ankara İş Hukuku Avukatı olarak İş Güvenliği hususunda uzun yıllar kamu kurumunda çalışmış deneyimli danışmanlarımızın da desteğini alarak hizmet vermekteyiz.

İş Hukuku Makalelerimiz

Hits: 4