İcra ve İflas Hukuku

avukathilalbesevli-calisma-alanlarimiz-gayrimenkul-hukuku-01
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
25 Nisan 2019
avukathilalbesevli-calisma-alanlarimiz-idare-ve-vergi-hukuku-01
İdare ve Vergi Hukuku
25 Nisan 2019

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili, mahkeme kararlarının uygulanmasının temini,ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi, Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında ve diğer hukuki konularda büromuz destek sağlamaktadır.

Türkiye'de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

Ankara Avukatlık ve Danışmanlık Büromuz

Türkiye’de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan "iflas erteleme" konusunda da hizmet vermektedir.

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,
 • Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,
 • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,
 • İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,
 • Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması,
 • Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma,
 • İcra ceza davaları,
 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi,
 • Haciz işlemleri,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • İflas hukuku işlemleri,
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Alacaklıların hakları üzerine iflasın tesirleri,
 • Borçlunun malları hakkında iflasın neticeleri,
 • Doğrudan doğruya iflas halleri,
 • Gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamların icrası,
 • Haciz yoluyla takipte haciz,
 • Haciz yoluyla takipte mal beyanı,
 • Haciz yoluyla takipte paraya çevirme,
 • İcra teşkilatı,
 • İflas yoluyla takip,
 • İflasın kaldırılması,
 • İflasın tasfiyesi,
 • İhtiyati haciz,
 • İlamla ilgili müşterek hükümler,
 • İlamsız takibin çeşitli yolları,
 • İlamsız takipte icra tebliğleri,
 • İlamsız takipte ödeme emri ve itiraz,
 • İlamsız takipte takip talebi,
 • İlamsız takipte tatiller ve talikler,
 • İlamsız takipte yetki,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İptal davası,
 • Kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip usulleri,
 • Kiralar hakkındaki hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması,
 • Müddetler,
 • Müşterek hükümler,
 • Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası,
 • Para ve teminattan başka borçlar hakkındaki ilamların icrası,
 • Taşınır rehninin paraya çevrilmesi

Hits: 2