Çalışma Alanlarımız

Hilal Beşevli Uğurlu Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu hukuki problemleriniz için kalıcı çözümler üreterek hayatınızı kolaylaştırır


Trafik Kazaları ile ilgili Tazminat Davaları

Ölümlü yahut yaralanmalı oluşan Trafik kazaları neticesinde açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları ile destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, zarar gören üçüncü kişilerin açacakları tazminat davalarında, sigorta şirketlerine açılacak alacak davalarında hukuki temsil hizmeti verilmektedir.


Şirketlere ve Şahıslara Hukuki Danışmanlık

Sözleşmeler, kuruluşlar, ticari görüşmeler ve uzlaştırma faaliyetleri, şirketlerle ilgili her türlü ihtilafın sulh ya da dava yoluyla çözümlenmesi, şirketlerin her türlü iş davalarının takibi ile ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında kuruluşlara hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi gibi alanlarda hukuki hizmet verilmektedir.


İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili, mahkeme kararlarının uygulanmasının temini,ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi, Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında ve diğer hukuki konularda hizmet verilmektedir.


İdare ve Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeler nezdinde açılacak tam yargı ve iptal davalarında, vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.


Gayrimenkul ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, Ecrimisil talebi ve iptali, meni müdahale, bedel tespiti ve tescili, taşınmazsın tescili, zilyetliğin tespiti ve korunması, vazgeçme nedeniyle bedel iadesi talebi, taşınmazın geri alınması, hasat edilmemiş ürün bedelinin tahsili, kadastro tespitine itiraz ve kadastro davalarında, gayrimenkul hukukuna ilişkin doğabilecek tüm ihtilaflar da avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili Davalar

İşçi ve işverenler arasında oluşan hukuki ihtilafların çözümü, işçilerin işverenlerine karşı açılabileceği her türlü tazminat ve alacak davaları ile iş kazası ve hizmet tespiti davalarında, işverenler bakımından işçi özlük dosyalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerinde uygulanacak prosedürlerin 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda yapılandırılması ve adli merciiler nezdinde işçi ve işverenlerin vekaletnamelerinin alınması suretiyle hukuki temsil hizmetleri verilmektedir.


Bilişim Hukuku ile ilgili çalışmalarımız

Bilişim yoluyla işlenen suçlar ve cezaları, Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu, Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları, Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları, Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, Müstehcenlik suçu, İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları, Bilişim sistemlerinin veya internet araç olarak kullanıldığı diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları, Elektronik İmza, Elektronik Ticaret ve Sözleşmeler ve ilgili diğer konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.


Ceza Hukuku ile ilgili çalışmalarımız

Türk Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu kapsamına tabii suçlarla ilgili açılan ceza davalarında; şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması, kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık ve müşteki vekili olunması, Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi, temyiz veya üst derece mahkemelerine başvuru yapılması, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.


Aile Hukuku ile ilgili Tazminat Davaları

Müvekkillerin, evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacıyla açacakları boşanma davalarında ve maddi-manevi tazminat davalarında, müşterek çocuğun velayeti bakımından açılacak velayet davalarında, eşe ve çocuğa bağlanacak iştirak ve yoksulluk nafakası davalarında boşanma avukatı olarak hukuki hizmet verilmektedir.